Parents and guardians survey in other languages4 Sep 2023

On this page

The ACCC launched a survey for parents and guardians as part of gathering information for the Childcare Inquiry.

The parents and guardians survey in English has closed. The survey is open in other community languages from now until 8 October 2023.

(Arabic) عربي

أكمل استطلاع الوالدين والأوصياء باللغة العربية

أصدرت المفوّضية الأسترالية للمنافسة وحماية المستهلك ACCC استطلاعاً للوالدين والأوصياء كجزء من جمع المعلومات من أجل Childcare Inquiry.

نريد أن نسمع من:

  • الوالدين والأوصياء على أطفال تبلغ أعمارهم 0 - 13 سنة
  • الوالدين والأوصياء على أطفال ذوي إعاقة تبلغ أعمارهم 0 - 18 سنة.

نريد أن نسمع من الوالدين والأوصياء لفهم ما هي رعاية الأطفال التي يُفضّلونها، ومدى تكلفة رعاية الأطفال وأي عوائق تعترض الحصول على رعاية الأطفال.

هذا الاستطلاع مفتوح حتى 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

أكمل الاستطلاع

简体字 (Simplified Chinese)

用简体中文填写家长和监护人调查

作为Childcare Inquiry信息收集的一部分,我们希望听取家长和监护人的意见。

我们希望听取以下人士的意见:

  • 0-13岁儿童的家长和监护人
  • 0-18岁残障儿童的家长和监护人。

我们希望听取家长和监护人的意见,了解他们对托儿服务的偏好、托儿服务的可负担性以及在获得托儿服务方面存在哪些障碍。

本次调查截止时间为2023年10月8日。

填写调查

繁體字 (Traditional Chinese)

用繁體中文來完成家長和監護人問卷調查

作為Childcare Inquiry資訊收集的一部分ACCC 發佈了一份給家長和監護人的問卷調查。

我們想聽取以下人士的意見:

  • 0 至13 歲兒童的父母和監護人
  • 0 至18 歲殘障兒童的父母和監護人

我們希望聽取家長和監護人的意見,了解他們對托兒服務的要求、托兒服務費用是否合理,以及取得托兒服務遇到的任何障礙。

該調查開放至 2023 年 10 月 8 日。

完成調查

한국어 (Korean)

부모 및 보호자 설문조사를.

한국어로 작성하세요.

ACCC는 Childcare Inquiry를 위한 정보 수집의 일부로 부모 및 보호자 대상 설문조사를 발표했습니다.

당사는 다음에 해당하는 사람들의 의견을 경청하고자 합니다:

  • 0~13세 자녀를 둔 부모 및 보호자
  • 0~18세이며 장애를 가진 자녀를 둔 부모 및 보호자

당사는 보육 서비스에 대한 선호 사항과 보육 서비스 비용의 적절성, 그리고.

보육 서비스 이용에 대한 장벽을 이해하기 위해 부모와 보호자들의 의견을 경청하길 원합니다.

본 설문조사는 2023년 10월 8일까지 참여 가능합니다.

설문조사를 작성하세요

Việt (Vietnamese)

Hãy hoàn thành cuộc thăm dò ý kiến cha, mẹ và người giám hộ bằng tiếng Việt

Một phần trong việc tập hợp thông tin cho Childcare Inquiry là ACCC đã đưa ra một cuộc thăm dò ý kiến dành cho cha, mẹ và người giám hộ.

Chúng tôi muốn được nghe từ:

  • cha, mẹ và người giám hộ của trẻ ở tuổi từ 0 – 13
  • cha, mẹ và người giám hộ của trẻ khuyết tật ở tuổi từ 0 – 18.

Chúng tôi muốn được nghe từ các cha, mẹ và người giám hộ để hiểu xem những gì về dịch vụ giữ trẻ mà được ưa thích hơn, dịch vụ giữ trẻ phù hợp thế nào với khả năng tài chính và có bất kỳ rào cản nào khi tìm kiếm và sử dụng dịch vụ giữ trẻ.

Cuộc thăm dò ý kiến được mở cho tới ngày 08/10/2023.

Hãy hoàn thành cuộc thăm dò ý kiến